top of page

Trưởng ban

Julie MacGregor
Bán sách học thuật
Melissa Williams &
Anita Severt
Lòng hiếu khách
Linnea Olson

Lễ hội mùa thu

Beth Kary
Thư mục trường học
Dina Kountoupes
Làm vườn
Tammy Albrecht
Hình ảnh trường học
Anita Severt
Thư viện & mạng xã hội dành cho cha mẹ
Brian Kleczewski &
Emma Connolly
Đấu giá im lặng
Alex Bollman
Lost & Found & Spring
lễ hội hóa trang
Kelly Weeks
Trình diễn tài năng
Kerrin Flannigan
Sự tham gia của cộng đồng và trường học
dã ngoại

kerrinflanagan@gmail.com

Các bác sĩ cho biết thêm:

Mở vị trí
Ăn tối ngoài đêm
Andy McNattin
Ký hiệu trường học
Martins mùa hè &
Kate Galle
Bán thực vật
Jeanne Scott
Niên giám
Leslie Kennedy, Matt Loth và Katie Loth
Read-a-thon
Amy Raddatz
Spirit Wear
Bryn Manion
Grant Viết \ công ty
tặng quà
bottom of page