top of page
Yellow Speckle Yearbook Cover.jpg

Các cuốn kỷ yếu sẽ được cung cấp theo thang điểm trượt trong năm nay. Điều này đảm bảo tất cả học sinh của chúng tôi sẽ nhận được một cuốn kỷ yếu và mỗi gia đình có thể đánh giá những gì họ có thể trả: $ 0, $ 6, $ 12 cho mỗi cuốn kỷ yếu.

 

Ngoài ra, chúng tôi có một tùy chọn mới cho phép bạn mua một hoặc nhiều cuốn kỷ yếu cho các sinh viên khác để mọi người đều có thể nhận được một cuốn kỷ yếu từ năm lịch sử này. Đơn giản chỉ cần chọn "Chia sẻ kỷ yếu" trên trang Square và viết "chia sẻ" trong không gian yêu cầu tên.

 

Vui lòng truy cập trang web này để đặt hàng của bạn .  

 

Kỷ yếu sẽ đến vào cuối mùa hè. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ có sẵn để nhận.  

bottom of page